Cześć! Fajnie, że jesteś!

Szukasz ciekawych przedmiotów niedostępnych w sklepie? Chcesz pozbyć się rzeczy, których już nie używasz? A może chciałbyś coś zamienić? Bez pakowania, bez wysyłania. Po sąsiedzku. Szybko i wygodnie! To właśnie tutaj budujemy naszą lokalną społeczność powiatu lubaczowskiego.

Dołącz do nas!

Do uzgodnienia

Pracownik socjalny w DPS

  • ~PATRYCJA MULAWA
  • ·  6 dni temu
  •  ·  218
  •  ·  Krowica Lasowa
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej zatrudni Pracownika socjalnego.

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie n w/w stanowisku.
6. Wykształcenie wyższe – na kierunkach : Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 oraz poz. 1583) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków:
1). posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych,
2). ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
3). ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków : pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
Treść przepisu art. 116 ust. 1 pkt 3:
– należy czytać łącznie z treścią przepisu art. 116 ust. 1a;
– dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizacje wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

7. Doświadczenie zawodowe: wymagany staż pracy – 1 rok pracy na stanowisku pracownik socjalny.
8. Znajomość przepisów prawnych: znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;

Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy zespołowej;
2. umiejętność organizowania pracy własnej;
3. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
5. odporność na sytuacje stresowe;
6. umiejętność współdziałania i współpracy;
7. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
8. prawo jazdy kat. B;
9. dobra znajomość obsługi komputera.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Świadczenie pracy socjalnej na rzecz klienta pomocy społecznej przed przyjęciem do domu pomocy społecznej – rozeznanie aktualnej sytuacji socjalno- bytowej.
2. Przeprowadzanie wywiadów aktualizacyjnych.
3. Prowadzenie pracy socjalnej na rzecz mieszkańców Domu, a w szczególności:
- utrzymywanie więzi z rodziną mieszkańca, osobami bliskimi oraz środowiskiem lokalnym,
- organizowanie mieszkańcom czasu wolnego, w tym imprez o charakterze okazjonalnym,
-udzielanie pomocy w załatwianiu indywidualnych spraw mieszkańców, w tym dokonywanie drobnych zakupów,
-prowadzenie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie żywotnych interesów mieszkańców,
- podejmowanie działań mających na celu ułatwianie adaptacji i aklimatyzacji mieszkańców w nowych uwarunkowaniach,
- prowadzenie zagadnień związanych ze składaniem przez mieszkańców do depozytu środków pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych,
- prowadzenie czytelni i biblioteki domowej,
- prowadzenie spraw związanych z urlopami mieszkańców,
- załatwianie formalności związanych ze zgonem mieszkańców,
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych mieszkańców oraz skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
- pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców,
4. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami,
5. Inicjowanie nowych form pomocy mieszkańcom i ich rodzinom mającym trudną sytuację życiową,
6. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
7. Przy wykonywaniu zdań pracownik socjalny jest obowiązany:
- kierować się zasadami etyki zawodowej,
- kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
- przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym mieszkańców i ich rodzinę,
- udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługującym im świadczeniom i dostępnych formach pomocy,
- zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny.
8. Czynny udział w opracowywaniu indywidualnych planów wspierania mieszkańców, ich monitorowanie, dokonywanie niezbędnych modyfikacji odzwierciedlających aktualny stan mieszkańca oraz jego oczekiwania.
9. Prowadzenie pełnej, wymagalnej dokumentacji odzwierciedlającej indywidualną pracę z mieszkańcem, w tym:
- prowadzenie ewidencji akt osób oczekujących na przyjęcie do Domu,
- prowadzenie ewidencji ruchu mieszkańców /meldunki, urlopy/ i akt osobowych mieszkańców,
- prowadzenie dokumentacji związanej ze złożonym depozytem przez mieszkańców,
- prowadzenie dokumentacji związanej z odpłatnością mieszkańców za pobyt w Domu,
- prowadzenie ewidencji zwrotów kosztów utrzymania z tytułu urlopów mieszkańców,
- prowadzenie ewidencji odzieży pobranej przez mieszkańców z magazynu.
10. Kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w Domu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców oraz właściwych postaw pracowniczych w stosunku do mieszkańców.
11. Załatwianie spraw emerytalno – rentowych, zasiłkowych mieszkańców.
12. Towarzyszenie mieszkańcom w wyjazdach:
– na konsultacje,
– w sprawach osobistych do sądu, ZUS-u, itp.
13. Kompleksowa realizacja zadania związanego z pobieraniem i wypłacaniem
świadczeń emerytalno – rentowych mieszkańcom Domu.
14. Prowadzenie spraw związanych z odpłatnością mieszkańców za pobyt w Domu.
15. Stała praca w Zespole Opiekuńczo-Terapeutycznym oraz współpraca z pracownikami pierwszego kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących realizacji indywidualnego planu opieki wynikająca z funkcji pracownika pierwszego kontaktu.
16. Prowadzenie stałej współpracy z organami ZUS, terenowymi ośrodkami pomocy społecznej, PFRON, NFZ oraz innymi placówkami pomocy społecznej.
17. Służenie pomocą w rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich w Domu.
18. Utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami przebywającymi w placówkach służby zdrowia.
19. Stały kontakt z personelem Domu wykonującym inne funkcje.
20. Udział w naradach personelu organizowanych przez administrację Domu.
21. Realizowanie zadań wynikających z założeń organizacyjnych Domu.
22. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez czynny udział w organizowanych szkoleniach i samokształcenie.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny,
2. Życiorys ( CV),
3. Udokumentowany przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia).
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje zawodowe ( kserokopie dyplomów),
5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6. Kwestionariusz osobowy zał. 1.
7. Oświadczenie o obywatelstwie polskim – zał. 2
8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. – zał. 3
9. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe. – zał. 4.
10. Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska. Zał. 5.
11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – zał. 6.
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

pokaż numer telefonu

zadaj pytanie

nie możesz wysłać wiadomości do tego użytkownika.

obserwuj

tylko zarejestrowani użytkownicy mogą obserwować ogłoszenia.

Podobne ogłoszenia

Facebook

Najczęściej przeglądane dzisiaj

Mieszkanie umeblowane 55,5 ...

Jurek · 9 godzin temu

Przewracarka zagrabiarka gw...

~Staś · 9 godzin temu

Staż w sklepie z art. dekor...

Max · 14 godzin temu

Zestaw wypoczynkowy oddam z...

Zofia · 9 listopada 2017

Stare drewno

Piotr · 3 dni temu

Praca przy produkcji zwierz...

~Beata · 2 marca 2019

Mieszkanie 58,56m2

Anna · przedwczoraj o 10:53

Garaż na osiedlu Jagiellonó...

Paweł · 30 marca 2019

Krzesełko / fotelik do karm...

Agnieszka · 11 grudnia 2018

Kojec Berber - łóżeczko tur...

Agnieszka · 11 grudnia 2018

Przydatne informacje

Powiadom znajomych